Estatuts

Español: Inicio > Transparencia > Estatutos – Català: Inici > Transparència > Estatuts


Estatuts de la Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Trastorn Límit de la Personalitat

Aprovats el 11-7-2002, en el moment de la constitucio de la Fundacio

CAPITOL I .- DENOMINACIÓ I DOMICILI

Article 1. – La Fundació, que serà privada, s’anomenarà “FUNDACIÓ PRIVADA D’AJUDA I INVESTIGACIÓ DEL TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT” i estarà subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya

El domicili s’estableix a la població de Barcelona, carrer Calvet, nº 59, 4t 4º. El trasllat de domicili dins el mateix terme municipal, li correspon per acord al Patronat.

Article 2.- La carta Fundacional i els presents Estatuts, així com els acords i les normes complementàries que poguessin adoptar els seus òrgans de govern, sen les normes per les quals, juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l’activitat i vida de la Fundació.

Article 3.- La Fundació tindrà plena capacitat jurídica i d’obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquests tipus de fundacions, i les establertes en aquests Estatuts, pel fet de l’atorgament de la seva Carta Fundacional en Escriptura Pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

CAPITOL II – FINALITATS FUNDACIONALS

Article 4.- La Fundació exercirà les seves funcions majoritàriament a Catalunya, i tindrà com a finalitat

 1. Prestar assistència sanitària, social, laboral, cultural i d’aprenentatge especialitzat a qualsevol persona afectada pel trastorn límit de la personalitat.

 2. Assessorar i donar recolzament a aquelles famílies i persones que directament o indirectament pateixin les conseqüències derivades del referit trastorn.

 3. Fomentar la investigació i l’estudi científic del trastorn límit de la personalitat entre els professionals, a fi de:

 • Obtenir un diagnòstic inicial d’aquesta patologia com cal, indicant-se la seva graduació i el tractament a seguir sense perjudici de les interrelacions que aquesta pugui tenir amb qualsevol altre patologia o malaltia mental.

 • Formar personal destinat a informar de la problemàtica a fi de col·laborar en la prevenció de l’esmentada patologia.

 1. Crear una consciència social de l’assistència d’aquesta problemàtica i divulgar els coneixements i l’experiència adquirida.

 2. Obtenir un reconeixement oficial d’aquesta patologia en tots aquells àmbits que correspongui, a fi i efecte de garantir els drets fonamentals dels afectats i de les seves famílies.

 3. Aconseguir que les autoritats públiques competents destinin els recursos necessaris per a la detecció, prevenció i tractament del trastorn límit de la personalitat.

 4. Defensar els interessos econòmics, socials, laborals i professionals dels membres i beneficiaris, a l’àmbit territorial en que és competent.

Per al compliment de les seves finalitats podrà la Fundació participar amb col·laboració amb altre centres o institucions.

Article 5.- Per aconseguir aquesta finalitat la Fundació utilitzarà tos els mitjans lícits que cregui més convenients en cada cas.

Article 6.- L’aplicació dels recursos a les seves finalitats fundacionals i la determinació dels beneficiaris eventuals es regiran per les regles bàsiques que estableixi el Patronat.

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPITOL III .- PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA

Article 7.- El Patrimoni autònom de la Fundació quedarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals.

L’esmentat Patrimoni es compondrà:

 1. El Capital Fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta a la Carta Fundacional.

 2. Tots els altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, amb la finalitat d’incrementar el capital Fundacional.

 3. Tots el fruits, rendes i productes, i demés béns incorporats al Patrimoni autònom de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

Article 8.- Els bens fructífers que integrin el Patrimoni de la Fundació només podran ser alienats per ser reinvertit el preu que se n’obtingui en l’adquisició d’altres béns fructífers, o en els que serveixin per al millor acompliment de la finalitat fundacional, sense perjudici i amb aplicació de l’establert en cada moment de la normativa legal vigent.

Article 9.- Els bens que constitueixen la dotació de la Fundació podran ser destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d’immobles, instal·lacions o bens de naturalesa noble, adequats per a aquest compliment. Aquets bens tan sols podran ser alienats a títol onerós, llevat que el Protectorat disposi el contrari per a un determinat cas, i sense perjudici i amb aplicació de lo establert en cada moment per la normativa legal vigent.

Article 10.- El Patronat de la Fundació formularà anualment l’inventari i els comptes anuals, tancats el dia 31 de Desembre, que tenen que incloure el balanç de la situació, el compte dels resultats, el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net, el compte d’estat de situació de fluixos en efectiu, i una Memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquest han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Aquest documents s’hauran d’aprovar pel Patronat dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici i presentar al Protectorat, en la zona prevista legalment, dins del 30 dies següents a l’aprovació.

Article 11.- Els recursos anuals estaran compostos per:

 1. Les rendes que produeixi l’actiu.

 2. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.

 3. Les subvencions i altres liberalitats rebudes per aquest fi, de persones físiques o jurídiques i, que per tant, no hagin de ser incorporades al capital Fundacional.

Article 12.- Es destinarà, almenys, el setanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació i de tots els altres ingressos nets anuals, a la realització de les finalitats fundacionals. La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment del fons propis de la Fundació. El patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.

Article 13.- Per a la realització d’actes de disposició sobre els bens que constitueixen el patrimoni Fundacional i per a l’acceptació d’herències i llegats, s’exigirà el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta a l’article 29 dels Estatuts i l’acompliment dels requisits legals aplicables.

Article 14.- La comptabilitat de la Fundació s’ajustarà a les normes de la Generalitat de Catalunya aplicables a aquesta matèria. La comptabilitat serà portada per a persona que designi al Patronat.

CAPITOL IV.- DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 15.- El govern i l’Administració de la Fundació li correspon al Patronat que es l’òrgan que ostenta la representació, amb totes les facultes necessàries per la realització de les seves finalitats fundacionals.

Article 16.- El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït, per un mínim de tres membres i un màxim de quinze. El primer Patronat es designarà en la carta Fundacional.

Seran també Patrons totes aquelles persones que siguin designades pel Patronat, per un període de duració de cinc anys, reelegibles indefinidament.

Els Patrons podran ser cessats per acord del Patronat, pres amb la majoria qualificada prevista en l’article 29è d’aquests estatuts.

Els Patrons, que per qualsevol causa cessin, abans del termini previst, podran ser substituïts per acord del Patronat. El nou nombrat com a substitut, ho serà durant el període temps que mancava per acabar el mandat al substituït, i podrà ser reelegit per als mateixos terminis establerts per als altres membres del Patronat.

Article 17.- Els membres del Patronat, començaran la seves funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec..

Article 18.- Els Patrons exerciran els seus càrrecs de franc, però se’ls hi podrà reemborsar les seves despeses degudament justificades.

També poden establir una relació laboral o professional amb la Fundació d’acord amb lo establert en el codi Civil Català.

Article 19.- Les facultats del Patronat, entre d’altres, seran les següents:

 1. L’elecció dels nous Patrons, en cas de que s’augmenti el nombre, i també per a cobrir les vacants que es produeixin per qualsevol causa, d acord amb els requisits establerts en aquest estatuts i tot amb conformitat amb el que disposi la legislació vinent.

 2. El cessament dels Patrons i del Secretari no Patró que no figurin en la Carta Fundacional, en el seu cas. I també dels Patrons que constin en la Carta Fundacional i que hagin estat reelegits un cop transcorreguts els primers anys previstos a l’article setzè d’aquest estatuts.

 3. Designar, Si ho considera convenient o sigui exigible legalment, una o més persones per exigir el càrrec de Gerent o Director, nombrar la o les persones per ocupar el càrrec i atorgar els poders corresponents amb totes o parts de les facultats que siguin legalment delegables, així com cessar-los en el seu càrrec i revocar els poders.

 4. Els actes i negocis jurídics concernents la representació i governs de la Fundació, així com a la lliure administració i disposició de tots els bens que integren el seu Patrimoni, rendes i productes i l’exercici de tots els seus drets i accions, de conformitat amb les disposicions estatutàries i legals.

 5. Aprovar les liquidacions dels pressupostos, l’inventari i comtes anuals i la Memòria anual d’activitats.

 6. Interpretar els presents Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents d’acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s`hi esdevinguessin.

 7. Acordar la modificació dels Estatuts, la fusió, extinció o l’agregació a un altre Fundació.

Aquests actes no es podran realitzar sense l’aprovació del Protectorat.

 1. Decidir tot allò relacionat amb el desenvolupament de les activitats de l Fundació, aprovant els programes d’actuació i els pressupostos tant siguin ordinaris com extraordinaris.

 2. Organitzar una Assemblea de Patrocinadors o Consell de Col·laboradors amb el nom o noms que s’estimin mes escaients, que aglutini a aquelles persones que amb el seu suport econòmic i moral facin factible un millor compliment de les finalitats de la Fundació.

 3. Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que considerin necessàries per a la realització d’aquelles, seguint sempre la voluntat dels Fundadors.

 4. En general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar qualsevol contracte que fora convenient per a la millor administració i disposició de les seves rentes i bens, i per al millor exercici dels drets, accions i facultats pròpies per a una més adequada realització i compliment de les finalitats fundacionals.

Article 20.- El patronat es reunirà obligatòriament amb caràcter ordinari durant el primer semestre de cada any natural.

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades ho cregui oportú el President, per pròpia iniciativa, i forçosament quan ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.

Article 21.- La Convocatòria de les reunions correspondrà al President, i es farà constar l’Ordre del dia de tots els assumptes que s’hauran de tractar, fora d’aquest no es podran prendre acords vàlids.

La convocatòria es realitzarà amb set dies d’antelació i per qualsevol mitjà que en faciliti la recepció de l’interessat.

Article 22.- Li correspon a la Junta Ordinària:

 1. L’examen, àdhuc, l’aprovació dels comptes de l’exercici anterior i de l’inventari que anualment el President haurà de formular.

 2. Aprovar el pressupost i memòria, i determinar les activitats a desenvolupar durant el següent exercici.

 3. Resoldre els altres assumptes que es tractin a la Convocatòria.

Article 23.- En Junta Extraordinària es podran adoptar acords sobre totes aquelles qüestions previstes en la convocatòria.

Article 24.- El Patronat designarà d’entre els seus components a un President, i podrà nombrar 1 Vicepresident i 1 Tresorer, els quals exerciran les seves funcions durant cinc anys. El Vicepresident substituirà al President en cas d’absència o impossibilitat d’aquest.

Tots ells podran ser reelegits indefinidament.

Serà nombrat un Secretari, que no cal que sigui membre del Patronat; en aquest cas, assistirà a les reunions amb veu però sense vot, i tindrà el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l’òrgan.

Tots els demés patrons ostentaran la condició de Vocals.

El Patronat també podrà designar un o més Gerents o Directors amb les facultats que consideri oportú atorgar-li d’acord amb la normativa vigent, si bé la seva funció principal serà l’administració i gestió ordinària i diària de la Fundació, tant a nivell bancari com de relacions comercials amb tercers i laborals amb el personal adscrit a la Fundació, tenint que rendir comptes davant del Patronat en conjunt o del Patró o patrons en qui aquell hagués delegat les seves facultats.

Article 25.- El President i, si s’escau, el Vicepresident tindran les següents facultats:

 1. Representar a la Fundació en judici i fora d’ell, excepte en el cas que el Patronat designi a un altre representant especial.

 2. Convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb allò establert en aquests Estatuts.

 3. Sotmetre a la Junta ordinària els comptes, balanç, inventari i memòria explicativa de les activitats dutes a terme durant l’exercici anterior, i el pressupost del corrent.

 4. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

 5. I totes les demés tasques que indiquen aquests Estatuts.

Article 26.- El Secretari expedirà les Actes i lliurarà els certificats corresponents amb el vist i plau del President, o en el seu cas, del Vicepresident.

Portarà el llibre d’Actes on s’hi farà constar: la llista d’assistència a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s’adoptin.

Les Actes s’aprovaran a final de la mateixa reunió o a la següent, segons decideixin en cada cas la majoria dels assistents.

Article 27.- El tresorer custodiarà els fons de la Fundació, vetllant per a la mel millor utilització o inversió dels recursos, sempre d’acord amb tot allò establert per les normes vigents i conforme amb les directrius emanades del Patronat, procurarà que la comptabilitat es porti al dia, tenint cura, així mateix, de la conservació dels bens que constitueixen el Patrimoni Fundacional.

Proposarà al Patronat el pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris, i haurà de mantenir permanentment informat al Patronat de la marxa econòmica de la Fundació.

Així mateix, el tresorer signarà totes les ordres de pagament, conjuntament amb el President del Patronat o a la persona en qui aquest delegui.

Els valors mobiliaris, accions i obligacions propietat de la Fundació seran custodiats pel Patronat o per les persones en que aquest delegui, a menys que s’acordi el seu dipòsit en un establiment bancari.

Article 28.- Excepte en aquells casos en que aquests Estatuts exigeixin una majoria especial, les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan hi assisteixin personalment la cinquena part dels seus components, amb un mínim de dos Patrons assistents, entre els quals hi haurà de ser el President o el Vicepresident.

Si no fora present el Secretari complirà les seves funcions un altre Patró, designat expressament pels assistents.

Cadascun dels Patrons tindrà un vot. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots emesos.

Els Patrons hauran d’assistir personalment a totes les reunions del Patronat i en cap cas podran delegar la seva representació, atès que l’exercici del càrrec és personal.

Les persones jurídiques hauran de fer-se representar dins el Patronat per una persona física expressament facultada.

Com a cas excepcional, s’admetrà que la persona que representi una Institució Pública, pugui delegar la seva representació a una altre persona que la substitueixi reglamentàriament.

El Gerent o Director de la Fundació, si hagués estat designat, tindrà dret a assistir a totes les reunions del Patronat, tot i que solament amb dret de veu i sense dret a vot.

Article 29.- Malgrat tot, serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres del Patronat per a :

 1. Els actes que es contemplen els Arts.13 i 31 d’aquest estatuts .

 2. La designació i el cessament dels Patrons.

 3. Modificar els estatuts, agregar-se o fusionar-se a una altre fundació, havent de complir a més tots els requisits previstos en la normativa legal vigent.

 4. L’extinció de la Fundació.

Així mateix, excepcionalment i per l’adopció de declaracions responsables serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar ela que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació,

Article 30.- Per a facilitar la realització de les finalitats fundacionals el Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més dels sues membres, que tindran el nom d’administradors delegats, i nomenar Apoderats Generals o Especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries.

En cap cas seran delegades l’aprovació de comptes, la formulació del pressupost, l’alienació i el gravamen dels bens immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en Borsa, ni cap altre acte on calgui l’autorització o l’aprovació del Protectorat, o estigui prohibit per la normativa legal vigent.

Article 31.- En el supòsit de que es produís algun conflicte d’interès, directe o indirecte, entre la Fundació i algú o alguns dels seus Patrons o alguna de les altres persones senyalades a l’article 312.9 del Codi Civil de Catalunya, el propi interessat o qualsevol persona que en tingui coneixement , tindrà que comunicar-ho al Patronat. Abans de prendre qualsevol acord al respecte per part del Patronat, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s’haurà d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació. Els acords en aquest supòsits tindran que ser adoptats amb la majoria establerta o l’article vigèsim-novè d’aquests Estatuts.

Amb la finalitat d’evitar l’existència de conflictes d’interessos s’estableix que els Patrons i les altres persones senyalades en el referit article 312.9 del Codi Civil de Catalunya no podran participar en una negocis o activitats financeres que puguin comprometre la objectivitat de la gestió de la fundació; tampoc podran establir contractes de compravenda o arrendaments de bens immobles o de bens mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni prestació de serveis retribuïts.

CAPITOL V.- DE LA COMISSIÓ DELEGADA

Article 32.- Es podrà crear una Comissió Delegada amb funcions permanents, la qual estarà ingressada per un mínim de 5 i un màxim de 12 persones, que no necessàriament hauran de ser Patrons, feta l’excepció del President del Patronat que també ho serà de la Comissió Delegada.

El Patronat en determinarà les funcions, les facultats que en ella delegui i el temps durant el qual podran exercir-les, no superior en tot cas a quatre anys. La seva finalitat principal, però, serà el seguiment, estudi i presa de decisions amb tot allò relacionat amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació i aprovar i proposar al Patronat programes d’actuació al respecte.

En cap cas seran delegables l’aprovació dels comptes, la formulació del pressupost, l’alienació i el gravamen dels bens immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en Borsa, ni cap altre acte on calgui l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

Article 33.- El Gerent o Director General de la Fundació, si hagués estat designat, assistirà a totes les reunions de la Comissió Delegada, amb veu i sense vot.

CAPITOL VI.- DEL COMITÉ TÈCNIC ASSESSOR

Article 34.- Es podrà crear un Comitè Tècnic Assessor de caràcter consultiu, integrat per un mínim de 3 i un màxim de 12 membres que podran, ser nomenats i revocats per la Comissió Delegada, entre aquelles persones que es considerin més adequades pels seus coneixements tècnics o artístics.

El comitè Tècnic assessor tindrà la missió d’assessorar la Comissió Delegada i donar la seva opinió sobre totes les consultes i les qüestions que li siguin sotmeses.

Els membres del Comitè Tècnic Assessor podran ser convidats a assistir a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada.

CAPITOL VII.- MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 35.- La Fundació s’extingirà per a la seva impossibilitat de continuar realitzant les seves finalitats, bé sigui per la pèrdua de patrimoni o per altres motius, i també per o que disposi la normativa legal.

L’extinció de la fundació serà acordada pel Patronat; aquest haurà de justificar la necessitat o conveniència, considerant sempre la voluntat Fundacional expressa o presumible.

Article 36.- Acordada l’extinció de la Fundació, amb el vot favorable de la majoria qualificada establert a l’article 29, els bens que integrin el seu patrimoni seran destinats a una altre Fundació o Entitat pública o privada sense cap ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la Fundació, sempre que aquestes entitats siguin entitats beneficiaries del mecenatge segons el que estableixi la legislació fiscal aplicable. La liquidació es farà mitjançant la cessió global d’actius i passius.

En aquest cas, determinar el destinatari d’aquest bens li correspondrà als membres del Patronat.

Per a l’execució d’aquest Actes serà necessària l’aprovació del Protectorat.

viagra online || comprar cialis original